Home

Welcome to my site!

Ako si Berto. Binyagan akong Katoliko pero lumaki akong “Born Again Christian”.

Click: My Homecoming – Conversion Story from Born Again to Catholic

Tinuruan ako ng tatay ko na mahalin, basahin, at pag-aralan ang Biblia at isabuhay ang mga aral nito. Sa tulong ng tatay ko, sa pananampalatayang “Born Again” ko unang natutunang mahalin ang Biblia.

Labing-isang taon na ang nakalilipas mula nung balikan ko ang pananampalatayang Katoliko. Iniwan ko ang pagiging “Born Again Christian” pero nag-aapoy pa rin ang puso ko sa pagmamahal sa Kasulatan.

Ginawa ko ang site na ito para sa mga Pilipinong Katolikong nagmamahal sa Kasulatan; sa mga Pilipinong Katolikong nauuhaw sa Salita ng Diyos.

Ginawa ko ang site na ito upang sama-sama nating pag-aralan ang Biblia “within the Catholic Tradition”.

Ginawa ko ang site na ito upang tulungan ang mga Pilipinong Katoliko na lalong lumalim sa Pananampalatayang Katoliko sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia.

Ngunit higit sa lahat, ginawa ko ang site na ito upang ang mga Pilipinong Katoliko ay mapamahal (o lalong mapamahal, para sa mga dati nang in-love) sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang love letter – ang Biblia.

Narito ang listahan ng ating mga pag-aaralan:
(click mo ang title)

Sa site na ito, sinikap kong tipunin at ilagay lahat ng posible kong mahanap na Catholic sources na makakatulong sa pag-aaral natin ng Biblia. Tingnan ang gilid ng site.

Tinipon ko rin at inilagay ang mga website ng mga Bible apps at softwares na maaaring i-download at i-install sa inyong mga gadget para sa mga hindi hilig magdala at magbuklat ng physical na aklat ngunit nagnanais na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, at pananalangin ng Biblia. Tingan ang ibabang bahagi ng site.

Sinikap ko na “purely Catholic” ang mga [sources ng] apps at softwares na naka-link dito. Pero hindi maiiwasan na may magaganda at nakatutulong na apps at softwares na gawa ng Protestante at nagke-cater din sa needs ng Catholic users.

Bilang pangwakas, anumang kakulangan ko bilang tagapamahala ng site na ito – kakulangan sa husay ng pagdidisensyo, kakulangan sa expertise sa theology etc. – ay ipinagpapauna ko nang ihingi ng paumanhin. Buong pagsisikap at pagtitiyaga kong ginawa ang lahat ng aking makakaya – panahon, kakayahan at kaalaman – upang maibahagi ang aking mga natutuhan sa ikalalalim ng pananampalataya ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Katoliko.

Welcome po ang inyong opinyon at suhestiyon.

Maraming salamat po!

Pagpalain nawa tayo ng Panginoong Jesus. Amen.


Note: Sa ngayon (July 4, 2018), dahil nagsisimula pa lang ang blog na ito may mga topic / tema na binubuo pa lang ang article. Ang mga article na lalabas ay mababasa sa Tagalog.